Изпратете Вашата автобиография


Настоящият формуляр включва лични данни, защитени от ЗЗЛД, включително и информация относно образование, квалификация и професионален опит на кандидата, което позволява извършването на обективна оценка за съответствието на цялостния профил на кандидата на специфичните кадрови нужди на Компанията.

Компанията гарантира, че тези данни ще бъдат използвани само и единствено във връзка с процедурата по подбор на персонал и няма да бъдат предоставяни на трети лица без изричното писмено съгласие на кандидата.

 

I. ЛИЧНИ ДАННИ

 

II. ОБРАЗОВАНИЕ (Моля, посочете в обратен хронологичен ред)

 

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (Моля, посочете в обратен хронологичен ред)

 

IV. ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Отлично
Добро
Слабо
Отлично
Добро
Слабо

Английски

Руски

Немски

Друг

 

V. КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

 

VI. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ (Моля, посочете в обратен хронологичен ред)

 

VII. Моля, отговорете на следните въпроси:

Декларирам, че посочената от мен в този формуляр информация е пълна и коректна. Уведомен/а съм, че предоставянето на невярна информация може да доведе до отхвърляне на кандидатурата ми или до прекратяване на евентуални трудови правоотношения. На основание чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД, декларирам, че съм съгласен/a информацията, предоставена в настоящия формуляр,да бъде използвана във връзка с процедурата за подбор на персонал и да бъде обработвана и съхранявана в електронен и писмен вид, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.